SOSW – Nasza Oferta

W skład SOSW wchodzą:

– Szkoła Podstawowa Specjalna,
– Gimnazjum Specjalne,
– Szkoła Specjalna Przysposabiająca do Pracy,
– Zespoły Rewalidacyjno – Wychowawcze,
– Internat.

SOSW jest miejscem kształcenia specjalnego dla dzieci i młodzieży z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym i głębokim – także ze współzaburzeniami – w wieku od 7 do czasu ukończenia nauki, jednak nie dłużej niż do 24 roku życia,

W przypadku upośledzenia w stopniu głębokim, pobyt wychowanka może trwać do 25 roku życia.

SOSW zapewnia całodobową opiekę wychowankom w dniach od poniedziałku godz. 7:00 do piątku godz. 17:00.

Szkoła Podstawowa Specjalna kształci dzieci w kl. I-VI.

Gimnazjum Specjalne kształci uczniów na podbudowie Szkoły Podstawowej. Nauka trwa 3 lata.

zkoła Specjalna Przysposabiająca do Pracy kształci młodzież na podbudowie gimnazjum. Nauka trwa 3 lata.

Na każdym etapie edukacyjnym cykl kształcenia może być wydłużony co najmniej o jeden rok.

Liczba uczniów w oddziale wynosi:

– w oddziale szkolnym dla uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym i znacznym: od 6 do 8,

– w oddziale dla dzieci z głębokim upośledzeniem umysłowym, realizujących zajęcia rewalidacyjno-wychowawcze: od 2 do 4,

– w oddziale dla uczniów z autyzmem: od 2 do 4.

W przypadku, gdy co najmniej u jednego ucznia w oddziale występują niepełnosprawności sprzężone, liczbę uczniów w oddziale można obniżyć o 2.

W uzasadnionych przypadkach – za zgodą organu prowadzącego – liczba uczniów w oddziale może zostać zmniejszona.

SOSW zapewnia swoim wychowankom i uczniom bogatą ofertę zajęć w formie rewalidacji indywidualnej. Są to:
– logopedia,
– zajęcia korekcyjno – kompensacyjne,
– gimnastyka korekcyjna,
– arteterapia,

oraz:
– hydroterapia,
– hipoterapia,
– dogoterapia.

W uzasadnionych przypadkach SOSW organizuje dla uczniów posiadających orzeczenie o potrzebie nauczania indywidualnego – nauczanie indywidualne w miejscu zamieszkania ucznia.

Szkoła Podstawowa

Szkoła Podstawowa Specjalna w SOSW w Zbąszyniu jest placówką dla potrzeb dzieci z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym. Podobnie jak w każdej szkole podstawowej są dwa etapy organizacji pracy tej szkoły. Są to:

– etap pierwszy – obejmujący nauczanie początkowe w klasach I-III,
– etap drugi – obejmujący nauczanie w klasach IV-VI.

Rewalidacja uczniów odbywa się w oparciu o Indywidualne Programy Edukacyjne opracowywane dla każdego dziecka przez wszystkich specjalistów, którzy z nim pracują.

Wszystkie oddziaływania dydaktyczno – wychowawcze zmierzają do tego, aby uczniowie mogli osiągnąć taki poziom rozwoju umysłowego i psychoruchowego, który pozwoli im brać czynny udział w życiu rodziny i grupy społecznej. Podstawowym celem pracy wychowawczo ? dydaktycznej na tym etapie jest takie przygotowanie uczniów do życia, by w miarę własnych możliwości umieli kierować własnym zachowaniem i przestrzegać podstawowych norm społeczno ? moralnych, aby byli zaradni, mogli uczestniczyć w życiu społecznym, potrafili wykonywać proste prace.

W szkole realizuje się nauczanie polegające na odpowiednim doborze metod i technik pracy pedagogicznej, które umożliwiają dzieciom z upośledzeniem umysłowym poznanie, zrozumienie i przyswojenie wiedzy, umiejętności i nawyków, które dadzą im podstawę do tego by w przyszłości ich życie było samodzielne na miarę swoich możliwości.

Zajęcia przeprowadzane są często w warunkach naturalnych.

zyskanie pozytywnych efektów stosowanych metod, technik i form wymaga od nauczycieli postępowania zgodnego z zasadami obowiązującymi w pedagogice specjalnej, a przede wszystkim:

– zasady gruntownej znajomości dziecka upośledzonego oraz przychodzenia mu z racjonalną i specjalistyczną pomocą,
– zasady dostosowania działań pedagogicznych do możliwości i potrzeb dziecka oraz warunków środowiskowych w jakich ono żyje,
– zasady akceptacji dziecka,
– zasady terapii pedagogicznej.

Plan nauczania szkoły wprowadza również rewalidację indywidualną. Stanowi ona integralną część działalności szkoły. Aktualnie prowadzona jest rewalidacja indywidualna w zakresie:

– zajęć korekcyjno – kompensacyjnych,
– logopedii,
– arteterapii,
– gimnastyki korekcyjnej.

W szczególności zadaniem szkoły jest:

– nauczanie zaradności i umiejętności współżycia w grupie rówieśniczej, rodzinie i społeczeństwie,
– kształtowanie mowy umożliwiającej porozumiewanie się z otoczeniem,
– rozwijanie sprawności ruchowej i manualnej,
– przekazanie uczniom, w dostępnym dla nich zakresie wiadomości o otaczającym środowisku przyrodniczym i technicznym,
– wdrażanie do przestrzegania zasad bezpieczeństwa w różnych sytuacjach życiowych,
– nauczanie korzystania z prostych narzędzi i urządzeń technicznych,
– przygotowanie do ewentualnego podjęcia pracy zawodowej w warunkach chronionych,
– nauczanie korzystania z różnych form kulturalnego spędzania czasu wolnego.

Swoje zadania szkoła realizuje poprzez działalność pedagogiczną o charakterze rewalidacyjnym, która obejmuje wychowanie umysłowe, społeczne, moralne, estetyczne, politechniczne i fizyczne. Wszystkie działania są ściśle zintegrowane i służą realizacji podstawowego zadania, jakim jest rewalidacja uczniów na miarę ich indywidualnych możliwości.

W zakresie wychowania umysłowego, szkoła dąży do rozwijania procesów orientacyjno ? poznawczych, intelektualnych i wychowawczych oraz do opanowania podstawowych umiejętności i wiadomości o środowisku ucznia. Przekazuje podstawowy zasób wiadomości o otaczającym świecie, kształtuje umiejętność i nawyki niezbędne w życiu codziennym.

Nauczyciele i specjaliści starają się rozwijać u uczniów spostrzegawczość, pamięć, zdolność koncentracji uwagi i jej trwałość, myślenie.

W zakresie wychowania fizycznego szkoła dba o rozwój fizyczny i zdrowie uczniów, organizuje ćwiczenia korekcyjne i usprawniające uczniów.

W szkole podstawowej specjalnej dla upośledzonych umysłowo w stopniu umiarkowanym lub znacznym nauczanie odbywa się na dwóch poziomach:

Poziom pierwszy obejmuje trzy pierwsze lata pobytu dziecka w szkole.

W tym czasie praca dydaktyczno – wychowawcza koncentruje się na przede wszystkim:
– na kształtowaniu zaradności dziecka,
– na wyrabianiu umiejętności współżycia w środowisku,
– na kształtowaniu i rozwijaniu mowy,
– na rozwijaniu umiejętności twórczych,
– na rozwijaniu podstawowej sprawności fizycznej.
– o ile pozwalają na to możliwości dziecka wprowadza się również pewne elementy ćwiczeń przygotowujących do nauki czytania i pisania.

Poziom drugi obejmuje dalsze trzy lata nauczania.

W dalszym ciągu kształtuje się:
– zaradność dziecka, umiejętność współżycia w grupie, w środowisku, rozwijanie mowy,
– jak też umiejętności z zakresu plastyki, techniki, muzyki z rytmiką i wychowania fizycznego.

Dalszy etap nauczania dla dzieci z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym realizowany jest w gimnazjum.

SOSW W Zbąszyniu

Czym się zajmujemy ...

SPECJALNY OŚRODEK SZKOLNO - WYCHOWAWCZY w ZBĄSZYNIU jest miejscem kształcenia specjalnego o zasięgu powiatowym, a w razie potrzeby ponadpowiatowym - dla dzieci i młodzieży z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym oraz głębokim, również z współzaburzeniami, w wieku od 7-go roku zycia do czasu ukończenia nauki, jednak nie dłużej niż do 24 roku życia, która z racji swej niepełnosprawności.

Aktualności

Plan lekcji

GODZINY INTERNAT 2020-2021Pobierz SZABLON PLANU LEKCJI - PP 2020 -2021Pobierz SZABLON PLANU LEKCJI SP - 2020 -...

czytaj dalej

Ankieta

Powiatowe Centrum pomocy Rodzinie w Nowym Tomyślu zwraca się z prośbą o wypełnienie anonimowej ankiety dotyczącej wizerunku rodzicielstwa zastępczego w społeczności lokalnej. Link do ankiety:...

czytaj dalej

Praca szkoły od 11 kwietnia 2020

Na podstawie rozporządzenia MENiS  z dnia 11 marca 2020 r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 ( Dz.U.z 2020 r., poz. 410 ze zmianami) Dyrektor Specjalnego...

czytaj dalej

Praca szkoły od 26 marca 2020

Na podstawie rozporządzenia MENiS  z dnia 31.12.2002r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach ( Dz.U.z 2003r., Nr 6, poz. 69 ze zmianami) Dyrektor Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego...

czytaj dalej

Koronawirus

Na podstawie rozporządzenia MENiS  z dnia 31.12.2002r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach ( Dz.U.z 2003r., Nr 6, poz. 69 ze zmianami) Dyrektor Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego...

czytaj dalej

Ogłoszenie o zamówieniu

Ogłoszenie o zamówieniuPobierz SIWZPobierz zał. nr 1 - Formularz ofertowyPobierz zał. nr 2- oświadczenie, składane na podstawie art. 25a ust. 1 - zadanie 1Pobierz zał. nr 3 - oświadczenie o przynależnosci do grupy kapitalowejPobierz zał. nr 4- wykaz robót...

czytaj dalej
Skip to content