Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Zbąszyniu to publiczna placówka oświatowa, której organem prowadzącym jest Powiat Nowotomyski.

Zgodnie ze Statutem Ośrodek przeznaczony jest dla dzieci i młodzieży z niepełnosprawnością intelektualną  w stopniu umiarkowanym i znacznym oraz sprzężeniami od 7 do 24 roku życia oraz niepełnosprawnością intelektualną w stopniu  głębokim  od 7 do 25 roku życia.

Celem naszej pracy jest wszechstronne przygotowanie młodych ludzi do jak najbardziej samodzielnego i aktywnego funkcjonowania w dzisiejszym społeczeństwie. Przekazujemy naszym wychowankom te wartości, według których sami postępujemy. Pragniemy, aby byli oni bezpieczni, otoczeni życzliwością i szczęśliwi.

Dążymy do tego, aby każdy uczeń –  na miarę swoich możliwości:

• mógł porozumiewać się z otoczeniem w najpełniejszy sposób, werbalnie lub pozawerbalnie

• zdobył maksymalną samodzielność w zakresie zaspokajania podstawowych potrzeb życiowych

• był zaradny w życiu codziennym, adekwatnie do indywidualnego poziomu sprawności i umiejętności oraz miał poczucie decydowania o sobie

• mógł uczestniczyć w różnych formach życia społecznego na równi  z innymi członkami danej zbiorowości, znając i przestrzegając ogólnie przyjęte normy współżycia, zachowując prawo do swojej odrębności.

Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy  w Zbąszyniu zapewnia wychowankom całodobową opiekę, warunki do nauki  i wychowania oraz rozwijanie zainteresowań   i uzdolnień.

W strukturze placówki funkcjonują:

– szkoła podstawowa

– szkoła przysposabiająca do pracy

– oddziały rewalidacyjno-wychowawcze dla uczniów z głęboką niepełnosprawnością intelektualną

– grupy wychowawcze ( internat)

W szkole prowadzone są zajęcia rewalidacyjne:

– korygujące wady mowy

–  korekcyjne wad postawy

–  dydaktyczno – wyrównawcze

– arteterapia

–  muzykoterapia

Do dyspozycji uczniów, w szczególności starszych,  pozostają pracownie:

– kulinarna

– stolarska

– krawiecka

– ogrodnictwo

Wszyscy chętni uczniowie uczestniczą w zajęciach z hydroterapii.

Opiekę nad naszymi uczniami sprawuje wykwalifikowana kadra:

-pedagodzy, nauczyciele, wychowawcy

– psycholog

– pedagog szkolny

– logopeda

–  pielęgniarka

Nasi uczniowie nabywają wiadomości  i umiejętności podczas codziennych zajęć dydaktycznych. Mają też możliwość rozwijania swoich zainteresowań i talentów poprzez udział  w różnego rodzaju zajęciach, wycieczkach, akcjach. Uczestniczą też w życiu lokalnej społeczności .

Przy Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Zbąszyniu działa Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych   i Przyjaciół „Radość życia”, które wspiera działalność placówki.

Stowarzyszenie pozyskuje środki finansowe na organizowanie cyklicznych imprez kulturalnych o zasięgu wojewódzkim, takich jak konkurs plastyczny „Pisanki, kraszanki, jajka malowane”, Przegląd Zespołów Artystycznych, Festiwal Piosenki i Tańca, Mikołajkowy Turniej Sprawności Fizycznej.                    W ramach Stowarzyszenia prowadzone są zajęcia pozalekcyjne z hipoterapii i bowlingu.

Stowarzyszenie „Radość życia” posiada status organizacji pożytku publicznego, co daje możliwość odliczania 1% podatku,  nr KRS 0000212455

Skip to content