O NAS

SPECJALNY OŚRODEK SZKOLNO – WYCHOWAWCZY w ZBĄSZYNIU jest miejscem kształcenia specjalnego o zasięgu powiatowym, a w razie potrzeby ponadpowiatowym – dla dzieci i młodzieży z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym oraz głębokim, również z współzaburzeniami, w wieku od 7-go roku zycia do czasu ukończenia nauki, jednak nie dłużej niż do 24 roku życia, która z racji swej niepełnosprawności nie może uczęszczać do szkoły w miejscu zamieszkania.

 

 

W przypadku upośledzenia w stopniu głębokim, pobyt wychowanka może trwać do 25 roku życia.

Nasz ośrodek jest jedyną publiczną placówką specjalną w powiecie nowotomyskim.

Głównym zadaniem Ośrodka jest przygotowanie wychowanków – w miarę ich możliwości – do udziału w życiu społecznym. Ośrodek zapewnia wychowankom całodobową opiekę, warunki do nauki i wychowania oraz rozwijanie zainteresowań i uzdolnień.
Podstawowym celem edukacji w ośrodku jest rozwijanie autonomii ucznia niepełnosprawnego – umiarkowanie i znacznie upośledzonego umysłowo (także ze współzaburzeniami) oraz dzieci i młodzieży głęboko upośledzonych umysłowo. Przygotowanie ich do samodzielności i niezależności w życiu społecznym na miarę indywidualnych możliwości, a w szczególności aby uczeń:

 • mógł porozumiewać się z otoczeniem w najpełniejszy sposób, werbalnie lub pozawerbalnie,
 • zdobył maksymalną samodzielność w zakresie zaspokajania podstawowych potrzeb życiowych,
 • był zaradny w życiu codziennym, adekwatnie do indywidualnego poziomu sprawności i umiejętności, oraz miał poczucie decydowania o sobie,
 • mógł uczestniczyć w różnych formach życia społecznego na równi z innymi członkami danej zbiorowości, znając i przestrzegając ogólnie przyjęte normy współżycia, zachowując prawo do swojej inności.

Ośrodek realizuje zadania odpowiednio do potrzeb i możliwości psychofizycznych wychowanków tworząc warunki niezbędne do zapewnienia im komfortu psychicznego, poczucia bezpieczeństwa i akceptacji oraz warunki i sytuacje sprzyjające i doskonalące ich zaradność życiową oraz niezależność w czynnościach samoobsługowych, a także organizując w szkole pracownie umożliwiające realizację przysposobienia do pracy oraz wykorzystanie opanowanych umiejętności praktycznych w typowych i nowych sytuacjach, w szczególności poprzez:

 • prowadzenie zajęć edukacyjno – terapeutycznych, rewalidacyjnych,usprawniających ruchowo, przysposabiających do pracy, sportowych, turystycznych, rekreacyjnych, kulturalno – oświatowych i kształtujących kreatywność uczniów,
 • opiekę nad uczniami przebywającymi w szkole podczas zajęć obowiązkowych, pozalekcyjnych, którą sprawuje nauczyciel prowadzący zajęcia i pomoc nauczyciela,
 • opiekę nad wychowankami przebywającymi w internacie, którą sprawują wychowawcy zgodnie z harmonogramem,
 • organizowanie opieki i pomocy uczniom, którym z przyczyn zdrowotnych, rodzinnych lub losowych potrzebne jest wsparcie i pomoc,
 • wspomaganie rodziców w pełnieniu funkcji wychowawczych, w szczególności przez organizowanie kontaktów z instytucjami świadczącymi pomoc specjalistyczną,
 • organizowanie współpracy ze szkołami ogólnodostępnymi,
 • prowadzenie działań edukacyjnych i profilaktycznych w środowisku lokalnym oraz działań promujących ośrodek.

Wychowankowie ośrodka mają zapewnioną:

 • indywidualizację metod, form i programów nauczania,
 • zajęcia rewalidacyjne:
 • korygujące wady mowy,
 • korygujące wady postawy,
 • w zakresie doskonalenia technik szkolnych,
 • orientacji przestrzennej poruszania się,
 • w zakresie usprawniania manualnego,
 • dydaktyczno – wyrównawcze,
 • wspomaganie komputerowe technik szkolnych,
 • kształtujące kreatywność,
 • terapię EEG Biofeedback,
 • terapię metodą Tomatisa,
 • udział w zajęciach pozalekcyjnych w ramach działających kół zainteresowań,
 • bezpłatne dojazdy do placówki,
 • opiekę w czasie oczekiwania na powrót do domu,

Ośrodek organizuje dla swoich uczniów pomoc pedagogiczno – psychologiczną. W miarę istniejących potrzeb i możliwości pomoc psychologiczno-pedagogiczna obejmuje również środowisko rodzinne uczniów.

Wychowankowie i uczniowie mają zapewnioną przez cały czas pobytu opiekę pielęgniarki.

Ośrodek posiada własny środek transportu do przewozu uczniów. Jego głównym zadaniem jest dowożenie uczniów do placówki.

SOSW W Zbąszyniu

Czym się zajmujemy ...

SPECJALNY OŚRODEK SZKOLNO - WYCHOWAWCZY w ZBĄSZYNIU jest miejscem kształcenia specjalnego o zasięgu powiatowym, a w razie potrzeby ponadpowiatowym - dla dzieci i młodzieży z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym oraz głębokim, również z współzaburzeniami, w wieku od 7-go roku zycia do czasu ukończenia nauki, jednak nie dłużej niż do 24 roku życia, która z racji swej niepełnosprawności.

Aktualności

Plan lekcji

GODZINY INTERNAT 2020-2021Pobierz SZABLON PLANU LEKCJI - PP 2020 -2021Pobierz SZABLON PLANU LEKCJI SP - 2020 -...

czytaj dalej

Ankieta

Powiatowe Centrum pomocy Rodzinie w Nowym Tomyślu zwraca się z prośbą o wypełnienie anonimowej ankiety dotyczącej wizerunku rodzicielstwa zastępczego w społeczności lokalnej. Link do ankiety:...

czytaj dalej

Praca szkoły od 11 kwietnia 2020

Na podstawie rozporządzenia MENiS  z dnia 11 marca 2020 r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 ( Dz.U.z 2020 r., poz. 410 ze zmianami) Dyrektor Specjalnego...

czytaj dalej

Praca szkoły od 26 marca 2020

Na podstawie rozporządzenia MENiS  z dnia 31.12.2002r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach ( Dz.U.z 2003r., Nr 6, poz. 69 ze zmianami) Dyrektor Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego...

czytaj dalej

Koronawirus

Na podstawie rozporządzenia MENiS  z dnia 31.12.2002r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach ( Dz.U.z 2003r., Nr 6, poz. 69 ze zmianami) Dyrektor Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego...

czytaj dalej

Ogłoszenie o zamówieniu

Ogłoszenie o zamówieniuPobierz SIWZPobierz zał. nr 1 - Formularz ofertowyPobierz zał. nr 2- oświadczenie, składane na podstawie art. 25a ust. 1 - zadanie 1Pobierz zał. nr 3 - oświadczenie o przynależnosci do grupy kapitalowejPobierz zał. nr 4- wykaz robót...

czytaj dalej
Skip to content