Deklaracja dostępności

DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI

Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Zbąszyniu zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r.

o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie

do strony internetowej Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Zbąszyniu 

Data publikacji strony internetowej: 2017. Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2019.

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:

 • Na stronie nie zapewniono alternatywy dla treści nietekstowej,
 • Dla informacji brak właściwej relacji,
 • Elementy nawigacyjne polegają właściwościach zmysłowych,
 • Nie spełniono wymagań minimalnego kontrastu pomiędzy tekstem a tłem,
 • Na stronie internetowej nie zawarto celu linków w kontekście,
 • Na stronie brak możliwości zlokalizowania podstron na wiele sposobów,
 • Kod strony internetowej nie jest wolny od błędów.

Oświadczenie sporządzono dnia: 2021-01-29. Deklarację sporządzono na podstawie audytu

Skróty klawiaturowe

Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Robert Winiarz, soswz@wp.pl.

Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 68 384 61 75. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej

strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu,, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji.

Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny

może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu

strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Link do strony internetowej Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna.

Budynek: Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Zbąszyniu ul. Zbąskich 7, 64-360 Zbąszyń.

            Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy (SOSW) w Zbąszyniu składa się z 3 obiektów:

 • budynek administracyjno-internatowo-dydaktyczny wraz z kuchnią i jadalnią dla podopiecznych
 • budynek dydaktyczny wraz z pomieszczeniami do rehabilitacji i fizykoterapii,
 • pracownia modelarska

które znajdują się na ogrodzonym terenie z możliwością wjazdu na teren Ośrodka pojazdami samochodowymi od strony ulicy Zbąskich.

Dwa z trzech wymienionych budynków wyposażone są w windy umożliwiające podopiecznym oraz innym osobom niepełnosprawnym swobodny dostęp do pomieszczeń na różnych kondygnacjach budynków. Trzeci budynek (pracownia modelarska) umożliwia dostęp osób niepełnosprawnych z poziomu gruntu.

Na dziedzińcu Ośrodka znajdują się miejsca parkingowe dla pracowników oraz gości Ośrodka. Na opisywanym parkingu zostały wydzielone 2 miejsca postojowe dla osób niepełnosprawnych oraz miejsce postojowe dla pojazdów dowożących podopiecznych na zajęcia dydaktyczne z terenu  Powiatu Nowotomyskiego.

Do budynku administracyjno-internatowo-dydaktycznego prowadzą dwa wejścia:

 • pierwsze prowadzące bezpośrednio do pomieszczeń administracyjnych, gabinety Dyrektora, wicedyrektora, sekretarza szkoły oraz pracowników obsługi,
 • drugie (z dostępem do windy) prowadzące do części dydaktycznej oraz do internatu i jadalni dla podopiecznych. Na terenie internatu znajduje się również gabinet pielęgniarki szkolnej oraz izolatka dla dzieci chorych.

W budynku tym znajdują się trzy toalety dla osób niepełnosprawnych z czego jedna na parterze budynku w części dydaktycznej i dwie (damska i męska) w części internatowej. Budynek nie jest przystosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych w zakresie komunikacji poziomej.

Do budynku dydaktycznego z pomieszczeniami do  rehabilitacji i fizykoterapii prowadzą dwa wejścia (z dostępem do windy). Jedno z wejść od ulicy Zbąskich na stałe służące jako ewakuacyjne na stałe jest zamknięte. Drugie wejście od strony dziedzińca Ośrodka.

Do pracowni modelarskiej prowadzi jedno wejście z dziedzińca Ośrodka. Pracownia znajduje się w budynku parterowym i jest wyposażona w toaletę nie przystosowaną dla osób niepełnosprawnych.

            Żadne z wejść do budynków na terenie SOSW nie jest wyposażone w dźwiękowy system naprowadzający osoby niewidome i słabowidzące. Do budynków i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

W budynkach SOSW nie ma pętli indukcyjnych, oznaczeń w alfabecie Braille’a ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.

Osoby nie słyszące oraz osoby mające trudności w komunikowaniu się ( zwane dalej osobami uprawnionymi) mogą komunikować się z SOSW w Zbąszyniu przy wykorzystaniu adresu e-mail: soswz@wp.pl

Ośrodek nie ma możliwości zapewnienia obsługi osób niesłyszących i niedosłyszących  poprzez tłumacza języka migowego.

Skip to content