SOSW – Nasza Oferta

W skład SOSW wchodzą:

– Szkoła Podstawowa Specjalna,
– Gimnazjum Specjalne,
– Szkoła Specjalna Przysposabiająca do Pracy,
– Zespoły Rewalidacyjno – Wychowawcze,
– Internat.

SOSW jest miejscem kształcenia specjalnego dla dzieci i młodzieży z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym i głębokim – także ze współzaburzeniami – w wieku od 7 do czasu ukończenia nauki, jednak nie dłużej niż do 24 roku życia,

W przypadku upośledzenia w stopniu głębokim, pobyt wychowanka może trwać do 25 roku życia.

SOSW zapewnia całodobową opiekę wychowankom w dniach od poniedziałku godz. 7:00 do piątku godz. 17:00.

Szkoła Podstawowa Specjalna kształci dzieci w kl. I-VI.

Gimnazjum Specjalne kształci uczniów na podbudowie Szkoły Podstawowej. Nauka trwa 3 lata.

zkoła Specjalna Przysposabiająca do Pracy kształci młodzież na podbudowie gimnazjum. Nauka trwa 3 lata.

Na każdym etapie edukacyjnym cykl kształcenia może być wydłużony co najmniej o jeden rok.

Liczba uczniów w oddziale wynosi:

– w oddziale szkolnym dla uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym i znacznym: od 6 do 8,

– w oddziale dla dzieci z głębokim upośledzeniem umysłowym, realizujących zajęcia rewalidacyjno-wychowawcze: od 2 do 4,

– w oddziale dla uczniów z autyzmem: od 2 do 4.

W przypadku, gdy co najmniej u jednego ucznia w oddziale występują niepełnosprawności sprzężone, liczbę uczniów w oddziale można obniżyć o 2.

W uzasadnionych przypadkach – za zgodą organu prowadzącego – liczba uczniów w oddziale może zostać zmniejszona.

SOSW zapewnia swoim wychowankom i uczniom bogatą ofertę zajęć w formie rewalidacji indywidualnej. Są to:
– logopedia,
– zajęcia korekcyjno – kompensacyjne,
– gimnastyka korekcyjna,
– arteterapia,

oraz:
– hydroterapia,
– hipoterapia,
– dogoterapia.

W uzasadnionych przypadkach SOSW organizuje dla uczniów posiadających orzeczenie o potrzebie nauczania indywidualnego – nauczanie indywidualne w miejscu zamieszkania ucznia.

Szkoła Podstawowa

Szkoła Podstawowa Specjalna w SOSW w Zbąszyniu jest placówką dla potrzeb dzieci z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym. Podobnie jak w każdej szkole podstawowej są dwa etapy organizacji pracy tej szkoły. Są to:

– etap pierwszy – obejmujący nauczanie początkowe w klasach I-III,
– etap drugi – obejmujący nauczanie w klasach IV-VI.

Rewalidacja uczniów odbywa się w oparciu o Indywidualne Programy Edukacyjne opracowywane dla każdego dziecka przez wszystkich specjalistów, którzy z nim pracują.

Wszystkie oddziaływania dydaktyczno – wychowawcze zmierzają do tego, aby uczniowie mogli osiągnąć taki poziom rozwoju umysłowego i psychoruchowego, który pozwoli im brać czynny udział w życiu rodziny i grupy społecznej. Podstawowym celem pracy wychowawczo ? dydaktycznej na tym etapie jest takie przygotowanie uczniów do życia, by w miarę własnych możliwości umieli kierować własnym zachowaniem i przestrzegać podstawowych norm społeczno ? moralnych, aby byli zaradni, mogli uczestniczyć w życiu społecznym, potrafili wykonywać proste prace.

W szkole realizuje się nauczanie polegające na odpowiednim doborze metod i technik pracy pedagogicznej, które umożliwiają dzieciom z upośledzeniem umysłowym poznanie, zrozumienie i przyswojenie wiedzy, umiejętności i nawyków, które dadzą im podstawę do tego by w przyszłości ich życie było samodzielne na miarę swoich możliwości.

Zajęcia przeprowadzane są często w warunkach naturalnych.

zyskanie pozytywnych efektów stosowanych metod, technik i form wymaga od nauczycieli postępowania zgodnego z zasadami obowiązującymi w pedagogice specjalnej, a przede wszystkim:

– zasady gruntownej znajomości dziecka upośledzonego oraz przychodzenia mu z racjonalną i specjalistyczną pomocą,
– zasady dostosowania działań pedagogicznych do możliwości i potrzeb dziecka oraz warunków środowiskowych w jakich ono żyje,
– zasady akceptacji dziecka,
– zasady terapii pedagogicznej.

Plan nauczania szkoły wprowadza również rewalidację indywidualną. Stanowi ona integralną część działalności szkoły. Aktualnie prowadzona jest rewalidacja indywidualna w zakresie:

– zajęć korekcyjno – kompensacyjnych,
– logopedii,
– arteterapii,
– gimnastyki korekcyjnej.

W szczególności zadaniem szkoły jest:

– nauczanie zaradności i umiejętności współżycia w grupie rówieśniczej, rodzinie i społeczeństwie,
– kształtowanie mowy umożliwiającej porozumiewanie się z otoczeniem,
– rozwijanie sprawności ruchowej i manualnej,
– przekazanie uczniom, w dostępnym dla nich zakresie wiadomości o otaczającym środowisku przyrodniczym i technicznym,
– wdrażanie do przestrzegania zasad bezpieczeństwa w różnych sytuacjach życiowych,
– nauczanie korzystania z prostych narzędzi i urządzeń technicznych,
– przygotowanie do ewentualnego podjęcia pracy zawodowej w warunkach chronionych,
– nauczanie korzystania z różnych form kulturalnego spędzania czasu wolnego.

Swoje zadania szkoła realizuje poprzez działalność pedagogiczną o charakterze rewalidacyjnym, która obejmuje wychowanie umysłowe, społeczne, moralne, estetyczne, politechniczne i fizyczne. Wszystkie działania są ściśle zintegrowane i służą realizacji podstawowego zadania, jakim jest rewalidacja uczniów na miarę ich indywidualnych możliwości.

W zakresie wychowania umysłowego, szkoła dąży do rozwijania procesów orientacyjno ? poznawczych, intelektualnych i wychowawczych oraz do opanowania podstawowych umiejętności i wiadomości o środowisku ucznia. Przekazuje podstawowy zasób wiadomości o otaczającym świecie, kształtuje umiejętność i nawyki niezbędne w życiu codziennym.

Nauczyciele i specjaliści starają się rozwijać u uczniów spostrzegawczość, pamięć, zdolność koncentracji uwagi i jej trwałość, myślenie.

W zakresie wychowania fizycznego szkoła dba o rozwój fizyczny i zdrowie uczniów, organizuje ćwiczenia korekcyjne i usprawniające uczniów.

W szkole podstawowej specjalnej dla upośledzonych umysłowo w stopniu umiarkowanym lub znacznym nauczanie odbywa się na dwóch poziomach:

Poziom pierwszy obejmuje trzy pierwsze lata pobytu dziecka w szkole.

W tym czasie praca dydaktyczno – wychowawcza koncentruje się na przede wszystkim:
– na kształtowaniu zaradności dziecka,
– na wyrabianiu umiejętności współżycia w środowisku,
– na kształtowaniu i rozwijaniu mowy,
– na rozwijaniu umiejętności twórczych,
– na rozwijaniu podstawowej sprawności fizycznej.
– o ile pozwalają na to możliwości dziecka wprowadza się również pewne elementy ćwiczeń przygotowujących do nauki czytania i pisania.

Poziom drugi obejmuje dalsze trzy lata nauczania.

W dalszym ciągu kształtuje się:
– zaradność dziecka, umiejętność współżycia w grupie, w środowisku, rozwijanie mowy,
– jak też umiejętności z zakresu plastyki, techniki, muzyki z rytmiką i wychowania fizycznego.

Dalszy etap nauczania dla dzieci z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym realizowany jest w gimnazjum.

SOSW W Zbąszyniu

Czym się zajmujemy ...

SPECJALNY OŚRODEK SZKOLNO - WYCHOWAWCZY w ZBĄSZYNIU jest miejscem kształcenia specjalnego o zasięgu powiatowym, a w razie potrzeby ponadpowiatowym - dla dzieci i młodzieży z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym oraz głębokim, również z współzaburzeniami, w wieku od 7-go roku zycia do czasu ukończenia nauki, jednak nie dłużej niż do 24 roku życia, która z racji swej niepełnosprawności.

Aktualności

Witaj szkoło!

W dniu 4 września 2017r. o godz. 10.00 cała społeczność szkolna zebrała się na placu głównym, aby oficjalnie przywitać nowy rok szkolny. Po dwóch miesiącach odpoczynku Pan Dyrektor Robert Winiarz przywitał wszystkich uczniów, ich rodziców oraz pracowników ośrodka....

czytaj dalej

MIĘDZYNARODOWY DZIEŃ LASÓW

21 marca świętujemy nie tylko nadejście upragnionej wiosny, ale również Międzynarodowy Dzień Lasów.  Święto to ustanowione zostało przez Zgromadzenie Ogólne

czytaj dalej