O NAS

SPECJALNY OŚRODEK SZKOLNO – WYCHOWAWCZY w ZBĄSZYNIU jest miejscem kształcenia specjalnego o zasięgu powiatowym, a w razie potrzeby ponadpowiatowym – dla dzieci i młodzieży z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym oraz głębokim, również z współzaburzeniami, w wieku od 7-go roku zycia do czasu ukończenia nauki, jednak nie dłużej niż do 24 roku życia, która z racji swej niepełnosprawności nie może uczęszczać do szkoły w miejscu zamieszkania.

 

 

W przypadku upośledzenia w stopniu głębokim, pobyt wychowanka może trwać do 25 roku życia.

Nasz ośrodek jest jedyną publiczną placówką specjalną w powiecie nowotomyskim.

Głównym zadaniem Ośrodka jest przygotowanie wychowanków – w miarę ich możliwości – do udziału w życiu społecznym. Ośrodek zapewnia wychowankom całodobową opiekę, warunki do nauki i wychowania oraz rozwijanie zainteresowań i uzdolnień.
Podstawowym celem edukacji w ośrodku jest rozwijanie autonomii ucznia niepełnosprawnego – umiarkowanie i znacznie upośledzonego umysłowo (także ze współzaburzeniami) oraz dzieci i młodzieży głęboko upośledzonych umysłowo. Przygotowanie ich do samodzielności i niezależności w życiu społecznym na miarę indywidualnych możliwości, a w szczególności aby uczeń:

 • mógł porozumiewać się z otoczeniem w najpełniejszy sposób, werbalnie lub pozawerbalnie,
 • zdobył maksymalną samodzielność w zakresie zaspokajania podstawowych potrzeb życiowych,
 • był zaradny w życiu codziennym, adekwatnie do indywidualnego poziomu sprawności i umiejętności, oraz miał poczucie decydowania o sobie,
 • mógł uczestniczyć w różnych formach życia społecznego na równi z innymi członkami danej zbiorowości, znając i przestrzegając ogólnie przyjęte normy współżycia, zachowując prawo do swojej inności.

Ośrodek realizuje zadania odpowiednio do potrzeb i możliwości psychofizycznych wychowanków tworząc warunki niezbędne do zapewnienia im komfortu psychicznego, poczucia bezpieczeństwa i akceptacji oraz warunki i sytuacje sprzyjające i doskonalące ich zaradność życiową oraz niezależność w czynnościach samoobsługowych, a także organizując w szkole pracownie umożliwiające realizację przysposobienia do pracy oraz wykorzystanie opanowanych umiejętności praktycznych w typowych i nowych sytuacjach, w szczególności poprzez:

 • prowadzenie zajęć edukacyjno – terapeutycznych, rewalidacyjnych,usprawniających ruchowo, przysposabiających do pracy, sportowych, turystycznych, rekreacyjnych, kulturalno – oświatowych i kształtujących kreatywność uczniów,
 • opiekę nad uczniami przebywającymi w szkole podczas zajęć obowiązkowych, pozalekcyjnych, którą sprawuje nauczyciel prowadzący zajęcia i pomoc nauczyciela,
 • opiekę nad wychowankami przebywającymi w internacie, którą sprawują wychowawcy zgodnie z harmonogramem,
 • organizowanie opieki i pomocy uczniom, którym z przyczyn zdrowotnych, rodzinnych lub losowych potrzebne jest wsparcie i pomoc,
 • wspomaganie rodziców w pełnieniu funkcji wychowawczych, w szczególności przez organizowanie kontaktów z instytucjami świadczącymi pomoc specjalistyczną,
 • organizowanie współpracy ze szkołami ogólnodostępnymi,
 • prowadzenie działań edukacyjnych i profilaktycznych w środowisku lokalnym oraz działań promujących ośrodek.

Wychowankowie ośrodka mają zapewnioną:

 • indywidualizację metod, form i programów nauczania,
 • zajęcia rewalidacyjne:
 • korygujące wady mowy,
 • korygujące wady postawy,
 • w zakresie doskonalenia technik szkolnych,
 • orientacji przestrzennej poruszania się,
 • w zakresie usprawniania manualnego,
 • dydaktyczno – wyrównawcze,
 • wspomaganie komputerowe technik szkolnych,
 • kształtujące kreatywność,
 • terapię EEG Biofeedback,
 • terapię metodą Tomatisa,
 • udział w zajęciach pozalekcyjnych w ramach działających kół zainteresowań,
 • bezpłatne dojazdy do placówki,
 • opiekę w czasie oczekiwania na powrót do domu,

Ośrodek organizuje dla swoich uczniów pomoc pedagogiczno – psychologiczną. W miarę istniejących potrzeb i możliwości pomoc psychologiczno-pedagogiczna obejmuje również środowisko rodzinne uczniów.

Wychowankowie i uczniowie mają zapewnioną przez cały czas pobytu opiekę pielęgniarki.

Ośrodek posiada własny środek transportu do przewozu uczniów. Jego głównym zadaniem jest dowożenie uczniów do placówki.

SOSW W Zbąszyniu

Czym się zajmujemy ...

SPECJALNY OŚRODEK SZKOLNO - WYCHOWAWCZY w ZBĄSZYNIU jest miejscem kształcenia specjalnego o zasięgu powiatowym, a w razie potrzeby ponadpowiatowym - dla dzieci i młodzieży z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym oraz głębokim, również z współzaburzeniami, w wieku od 7-go roku zycia do czasu ukończenia nauki, jednak nie dłużej niż do 24 roku życia, która z racji swej niepełnosprawności.

Aktualności

Witaj szkoło!

W dniu 4 września 2017r. o godz. 10.00 cała społeczność szkolna zebrała się na placu głównym, aby oficjalnie przywitać nowy rok szkolny. Po dwóch miesiącach odpoczynku Pan Dyrektor Robert Winiarz przywitał wszystkich uczniów, ich rodziców oraz pracowników ośrodka....

czytaj dalej

MIĘDZYNARODOWY DZIEŃ LASÓW

21 marca świętujemy nie tylko nadejście upragnionej wiosny, ale również Międzynarodowy Dzień Lasów.  Święto to ustanowione zostało przez Zgromadzenie Ogólne

czytaj dalej