SOSW – Historia Ośrodka

Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Zbąszyniu to publiczna placówka oświatowa, której organem prowadzącym jest Powiat Nowotomyski.

Zgodnie ze Statutem Ośrodek przeznaczony jest dla dzieci i młodzieży z niepełnosprawnością intelektualną  w stopniu umiarkowanym i znacznym od 7 do 24 roku życia oraz  głębokim  od 7 do 25 roku życia.

Celem naszej pracy jest wszechstronne przygotowanie młodych ludzi do jak najbardziej samodzielnego i aktywnego funkcjonowania w dzisiejszym społeczeństwie. Przekazujemy naszym wychowankom te wartości, według których sami postępujemy. Pragniemy, aby byli oni bezpieczni, otoczeni życzliwością i szczęśliwi.

W strukturze placówki funkcjonują:

 • szkoła podstawowa z oddziałem gimnazjum
 • szkoła przysposabiająca do pracy
 • oddziały rewalidacyjno-wychowawcze dla uczniów z głęboką niepełnosprawnością intelektualną
 • grupy wychowawcze ( internat)

Obecnie ogółem do placówki uczęszcza 60 uczniów i 6 uczestników grup rewalidacyjno-wychowawczych . Głównie są to dzieci   i młodzież z powiatu nowotomyskiego, choć są również osoby z powiatów ościennych.

W szkole prowadzone są specjalistyczne zajęcia:

 • korygujące wady mowy
 • korekcyjne wad postawy
 • dydaktyczno – wyrównawcze
 • arteterapia
 • muzykoterapia

Do dyspozycji uczniów pozostają pracownie:

 • kulinarna
 • stolarska
 • krawiecka
 • ogrodnictwo

Wszyscy uczniowie uczestniczą też    w zajęciach z hydroterapii.

Opiekę nad naszymi uczniami sprawuje wykwalifikowana kadra:

 • pedagodzy, nauczyciele, wychowawcy
 • psycholog
 • pedagog szkolny
 • logopeda
 • rehabilitanci
 • wykwalifikowana pielęgniarka

Nasi uczniowie nabywają wiadomości  i umiejętności podczas codziennych zajęć dydaktycznych. Mają też możliwość rozwijania swoich zainteresowań i talentów poprzez udział:

 • w zajęciach sportowych
 • w zajęciach artystycznych
 • w wycieczkach dydaktycznych i terapeutycznych
 • w ogólnopolskich akcjach charytatywnych
 • w życiu lokalnej społeczności (systematyczna współpraca z wieloma instytucjami, aktywny udział w imprezach organizowanych na terenie miasta, wolontariat, opieka nad miejscami pamięci narodowej).

Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Zbąszyniu od lat prowadzi współpracę międzynarodową z podobnymi placówkami   w Niemczech. Jedną z nich jest szkoła specjalna w Bad Belzig, a drugą szkoła w Auerbach. W ramach współpracy w 2014 roku powstał zespół „HAKUNA MATATA”, który prezentuje grę na bębnach afrykańskich. Skład zespołu stanowią uczniowie i nauczyciele z obu placówek. Gra na bębnach przynosi satysfakcję uczniom i jest jednocześnie formą terapii.

Przy Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Zbąszyniu działa Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych   i Przyjaciół „Radość życia”, które wspiera działalność placówki.

Stowarzyszenie pozyskuje środki finansowe na organizowanie cyklicznych imprez kulturalnych o zasięgu wojewódzkim, takich jak konkurs plastyczny „Pisanki, kraszanki, jajka malowane”, Przegląd Zespołów Artystycznych, Festiwal Piosenki i Tańca, Mikołajkowy Turniej Sprawności Fizycznej.  W ramach Stowarzyszenia prowadzone są zajęcia pozalekcyjne z hipoterapii.

Stowarzyszenie „Radość życia” posiada status organizacji pożytku publicznego, co daje możliwość odliczania 1% podatku.   Nr KRS 0000212455

Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy  w Zbąszyniu zapewnia wychowankom całodobową opiekę, warunki do nauki  i wychowania oraz rozwijanie zainteresowań   i uzdolnień.

Dążymy do tego, aby każdy uczeń –  na miarę swoich możliwości:

 • mógł porozumiewać się z otoczeniem w najpełniejszy sposób, werbalnie lub pozawerbalnie
 • zdobył maksymalną samodzielność w zakresie zaspokajania podstawowych potrzeb życiowych
 • był zaradny w życiu codziennym, adekwatnie do indywidualnego poziomu sprawności i umiejętności oraz miał poczucie decydowania o sobie
 • mógł uczestniczyć w różnych formach życia społecznego na równi z innymi członkami danej zbiorowości, znając i przestrzegając ogólnie przyjęte normy współżycia, zachowując prawo do swojej odrębności.

 

 

 

 

 

SOSW W Zbąszyniu

Czym się zajmujemy ...

SPECJALNY OŚRODEK SZKOLNO - WYCHOWAWCZY w ZBĄSZYNIU jest miejscem kształcenia specjalnego o zasięgu powiatowym, a w razie potrzeby ponadpowiatowym - dla dzieci i młodzieży z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym oraz głębokim, również z współzaburzeniami, w wieku od 7-go roku zycia do czasu ukończenia nauki, jednak nie dłużej niż do 24 roku życia, która z racji swej niepełnosprawności.

Aktualności

Witaj szkoło!

W dniu 4 września 2017r. o godz. 10.00 cała społeczność szkolna zebrała się na placu głównym, aby oficjalnie przywitać nowy rok szkolny. Po dwóch miesiącach odpoczynku Pan Dyrektor Robert Winiarz przywitał wszystkich uczniów, ich rodziców oraz pracowników ośrodka....

czytaj dalej

MIĘDZYNARODOWY DZIEŃ LASÓW

21 marca świętujemy nie tylko nadejście upragnionej wiosny, ale również Międzynarodowy Dzień Lasów.  Święto to ustanowione zostało przez Zgromadzenie Ogólne

czytaj dalej